Make your own free website on Tripod.com

Scenic sunrise

Home
Page Title
Page Title
Welcome to my homepage.
 
X'it fisser Randan tfisser biss: Mahfra u penitenza biss?

Meta persuna jissemi Randan, matifssirx biss li tahfer u li taghmel penitenza, imma l-ewwel ha nispjega il-mahfra u l-penitenza, ghalfejn dawn ghandhom x'jaqsmu mal-Randan.
 
Nibdew bil-penitenza l-ewwel, ghax meta persuna issum, qed takkes il-gismek biex tikkontrolla lilek innifsek bhal: fil-randan kollu, persuna issum, certu granet, ikkontrolla lilu nnifsu billi ma jihux helu, ma jarax television  jew ma jaghmilx computer certu granet biss.
 
Fir-Randan, persuna ghandu jahseb f'haddiehor,mhux  biex jahfer lil persuna ohra, u ukoll jekk dan ikollu bzonn ghajnuna minghandek.

Ukoll wiehed jista, jaghmel opra ta' karita lil persuna fil bzonn, infatti Gesu qalilna: Jekk taghti tazza wahda lil proxxmu,Alla jagtik mija. Jisma' il-quddies kuljum, tmur izzur habib jew habiba li ghandha bzonn ghajuna tieghek jew l-anzjani specjalment jekk jigu minkhom u  jkunu wehedhom.
 
Tghix fil-grazzja t'Alla dejjem.

Fl'ahhar nett, imma jkun hemm relazzjoni tajba u jghix fil-paci tal-Mulej tul dan ir-Randan kollu.
 
Grazzi, tali zortu l-website tieghi, nixtieq li taghtuni feedback fuq dan il-kliem u l-website.  

Ibaghtuli l-feedback fuq il-email: ken@mahoney.com.mt. Naprezza hafna li taghmlu dan.